Privacystatement van Mevr. M.J. de Haan betreffende Perspectief

Mevr. M.J. de Haan, gevestigd Bonte Kraailaan 6 te Almere-Hout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32157430, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe Mevr. M.J. de Haan met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 1. Toepassing

  Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Mevr. M.J. de Haan persoonsgegevens verwerkt:
  1. (potentiële) patiënten
  2. bezoekers aan de praktijk van Mevr. M.J. de Haan
  3. alle overige personen die met Mevr. M.J. de Haan contact opnemen of van wie Mevr. M.J. de Haan persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers
 2. Verwerking van persoonsgegevens

  Mevr. M.J. de Haan verwerkt persoonsgegevens die:
  1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens
  2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers
 3. Doeleinden verwerking

  Mevr. M.J. de Haan verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
  2. het onderhouden van contact mbt informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd
  3. het verbeteren van de praktijkwebsite: www.praktjkperspectief.nl
  4. er worden geen gebruikersstatistieken bijgehouden
  5. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens
 4. Rechtsgrond

  Mevr. M.J. de Haan verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
  1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking
  2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.
  3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren
 5. Verwerkers

  Mevr. M.J. de Haan kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Mevr. M.J. de Haan persoonsgegevens verwerken. Mevr. M.J. de Haan sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.
 6. Persoonsgegevens delen met derden

  Mevr. M.J. de Haan deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Mevr. M.J. de Haan deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.
 7. Doorgifte buiten de EER

  Mevr. M.J. de Haan geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Mevr. M.J. de Haan ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 8. Bewaren van gegevens

  Mevr. M.J. de Haan bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Mevr. M.J. de Haan hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
  1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst
  2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens
  3. gegevens van bezoekers van de website worden niet bewaard
 9. Wijzigingen privacystatement

  Mevr. M.J. de Haan kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Mevr. M.J. de Haan gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.
 10. Rechten, vragen en klachten

  U hebt het recht Mevr. M.J. de Haan te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Mevr. M.J. de Haan door een e-mailbericht te sturen naar info@praktijkperspectief.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Mevr. M.J. de Haan persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Mevr. M.J. de Haan door een e-mailbericht te sturen naar info@praktijkperspectief.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).